HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 91

JPEG (Deze pagina), 865.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 65
Q Onmiddellijk echter wordt hier gezegd, dat gemeente-
instellingen het kwaad nooit kunnen raken in den wor- ‘ ,
tel. De maatregel moet een algemeene zijn; de con-
I tróle moet zich over de geheele Indische huishouding
k uitstrekken. J
Indië moet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd l
worden. gj
Thans is het dat indirect noch direct; immers een
ç volk vertegenwoordigen beteekent ten behoeve van dat i
I volk handelen, alsof het zelf handelde, en wie zou dat
voor Indië doen? Wie ook zou het kunnen? ·
De zoogenoemde Indische specialiteiten?
Ze zijn gekozen door het Nederlandsche volk en ijveren i
voor Nederland. Daarenboven zouden de meesten hunner `
door de kolonie als representanten moeten worden ge- p
*, wraakt, omdat zü herhaaldelijk in strüd komen met j
hun verleden. Personen, die in Indië moeite schenen te i
hebben, om juiste woorden te vinden voor hun veront­
waardiging over de handhaving der gouvernements­
koffiecultuur, en die als lid der Kamer elk jaar er het Q
F hunne toe büdragen om die cultuur in stand te hou-
den, terwijl zü zich liberaal noemen als voorheen ~ -
zulke personen hebben het vertrouwen der kolonie ver- ,
beurd. Niet omdat de kolonie de gedwongen cultures 5
verfoeit, maar omdat zü een spelen met overtuigingen
onwaardig acht. _
De Indische specialiteiten dus vertegenwoordigen de ;
kolonie niet. Kwijt zich misschien de Minister van Kolo-
kz; niën van die taak? .
Onbekendheid met Indiës behoeften of dienstvaardig­
heid jegens den batigslot­liovenden arrïbtgenoot voor fi-
? nanciën, schünt den ministeriëelen ijver voor de rech­
5
Y Q
­ E