HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 90

JPEG (Deze pagina), 875.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

j 64 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
,· l
l van het batig saldo uitliep, en door die gedachte ver- A
I; ergerd, heeft in Indië ten aanzien der schatkist tot wan-
begrippen en wangedragingen geleid, die zich dagelijks ·‘..
openbaren. De gezonde ontwikkeling van het volksleven N
moet daardoor lijden, de band tusschen regeering en j
onderdanen moet daardoor verslappen, de nauwgezet-
heid van geweten moet daardoor verminderen. Waarlijk,
tl ook in een moreel opzicht is het exploitatiesysteem Indië
ä ten vloek geweest. gi
g In dezen staat van zaken de belasting te verhoogen, *
2 ware niets dan plagerij van den eerlijke, en aanmoe-
I diging van den plichtvergetene. De eerste van alle maat-
l regelen moet zgn, om het voortwoekerende kwaad paal
en perk te stellen. Dat is waar uit een economisch,
dat is waar uit een zedelijk oogpunt.
Behoeft men in het onzekere te verkeeren omtrent {
I het middel dat moet worden toegepast?
_ Men heeft zich alleen te herinneren, wat Nederland
j beveiligt, om te weten wat Indië kan redden. De beste
waarborg tegen misbruiken is onder alle hemelstreken
de invloed van de meest ontwikkelde ingezetenen op tb p
bestuurs- en regeeringszaken. -
Wü naderen nu het slot. Zoolang Nederland zich In-
;. diës geld toeëigeniï, zoolang in Indië ten nadeele der
F schatkist de ernstigste misbruiken worden geduld, en
i, ‘ zoolang Nederland aan Indië een stem in zijn eigen aan-
gelegenheden onthoudt ­- zoolang zijn er gegronde rede-
nen voor ontevredenheid en vervreemding. De eerste ,."
j twee oorzaken werden reeds besproken; blijft nog een
° woord over den plicht en de wenschelijkheid om Indië
niet langer te weigeren, wat het nietigste dorp in Ne-
`Ij derland bereidvaardig wordt toegekend.

tl