HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 89

JPEG (Deze pagina), 875.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

T ll
i i
ï ~l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 63
zoodat de eene districtsschool Sydow’s Oro-hydrogra­ ,
phische kaart van Europa, een tweede die van Azië,
een derde die van Amerika, een vierde die van Afrika r
te aanschouwen geeft? Wat heet verkwisten, als dat
geen verkwisten is? _
f _ Te Samarang werd een lading basalt aangebracht.
De ontzettende massa steenen werd ontscheept, maar
ä bleef twintig jaren achtereen door den Waterstaat on-
aangeroerd. Niet echter door anderen: deze haalde er
ä van voor fondamenten, gene vond er een middel in
­ om goedkoop een vloer te leggen. Ten laatste ontwaakt l
G het Gouvernement, en vindt het emplooi voor de basalt
ä bij de eeuwig onvoleindigde Samarangsche havenwerken;
; duizenden steenen zijn nu spoorloos verdwenen.
Op een der overige hoofdplaatsen van Java ontdekt
N een resident, toen hij buiten de stad een terrein voor .
5 een petroleum- of buskruitmagazijn wil zoeken, een [
belangrijke hoeveelheid nog ongebruikte bouwmateria­
len, nagenoeg geheel met hooge alang alang overgroeid. .
HQ doet onderzoek wien dat alles behoort, vindt ner- ,l
gens in zün archief een aanteekening of bewijs waar- H
uit hij inlichting kan putten, ondervraagt ook vruch-
teloos verschillende ambtenaren welke geacht moesten A
j worden, op de hoogte te zün, maar komt door een
i toeval tot de ontdekking, dat die voorraad, die zulk
, een aanzienlijke geldsom vertegenwoordigt, tijdens een
­ van zijn voorgangers uit Nederland is overgevoerd E
voor rekening van het Gouvernement! G
En zoo voort!
Hier inzonderheid zijn de bewijzen zeer talrijk. {
H Het gebrek aan controle, samengaande met de ge- i
dachte dat toch alle besparing slechts op vergrooting
·
l
. l
ll
f