HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 88

JPEG (Deze pagina), 884.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

al 62 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
Nijverheid, een der bekwaamste hoofdambtenaren die
J; ooit in Indië gediend hebben - den heer C. Bosscher
Q ‘ bedoel ik - betoogde der Regeering de wenschelijk­
heid, om bij den gouvernementszouthandel het meten
lf te vervangen door het wegen. De Begeering las of las
niet, en deponeerde, en tot nadeel van schatkist en f
ë' bevolking gaan de pakliuismeesters op plaatsen als See-
Lg rabaia, Saniarang en Batavia voort, maandelijks f1800 l
E? à f 2400 te genieten, hoewel hun een inkomen van
; slechts f 75 gegarandeerd is.
. Te Soerabaia is een kostbaar marine­établissement. ·
De noodzakelükheid van zulk een inrichting kan bij
I iederen eenigszins belangrijken oorlogblijken. Maar is ä
het noodig er in vredestijd te werken op zoo groote ;
i schaal als tegenwoordig geschiedt? Men bouwt er schepen,
die zich wel door duurte, minder echter door duurzaam- 7
I heid onderscheiden: het gouvernements­stoomschip Bo- 5
i_ gor II b. v. is den lande op ongeveer een ton te staan
j gekomen, en een buitenlandsche firma, Laird Brothers,
l bood aan, om zes dergelijke vaartuigen voor twee
j ton te leveren. Is zulk een bescherming der nationale
Q nijverheid of van particuliere liefhebberijen niet onver-
eenigbaar met den regeeringsplicht jegens de belasting- ‘
schuldigen? p
Aan het inlandsch onderwäs wordt in den laatsten I
I, tijd veel geld ten koste gelegd. De drang der Kamer .
heeft daartoe bewogen. Wordt echter de wensch der ­
V volksvertegenwoordigers bevredigd, en gepaste zorg voor Qi
_ de schatkist getoond, door scholen op te richten zoo-
i 1 lang de noodige onderwijzers ontbreken, en door in den
J wilde dure leermiddelen aan te koopen, om deze i
" daarna als op den tast onder de scholen te verdeelen,
J · ¢
< i -