HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 87

JPEG (Deze pagina), 857.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

. 1
j 1
J
1
g NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 61
‘ teloosheid en roekeloosheid te eischen? Redelijk vooral j
ten aanzien van hen, wier geld en belangen hem wer- V;
ç deu toevertrouwd?
Gelijk aan dien administrateur is de Regeering van V
Nederlandsch­Indië. Volgens berekening zou de gepro­ 1
i jecteerde belasting circa anderhalf millioen opbrengen;
r meer dan het drievoudige zou langs wettelüken weg en gij
1 met alleszins gepaste, neen, loffelijke middelen te verkrij­
gen zün. Door grooter stiptheid, strenger waakzaamheid
~ï en helderder verstand bij het financieel beheer namelijk.
. Een paar inlichtingen nogmaals! j
{ In ’t algemeen - men moet dit toegeven-worden i
V de Javanen te zwaar belast. Is het echter minder waar, l
. dat duizenden inlanders zonder eenig houdbaar motief j
` van nagenoeg elke belasting zün vrijgesteld?
j De Europeanen moeten buiten kijf krachtens de vi- j
i geerende bepalingen reeds genoeg opbrengen aan de 1
l schatkist. Is het inmiddels niet even zeker, dat ten
j faveure van eenige Europeanen en zeer veel Chineezen
j met de naleving de hand wordt gelicht? De bewering ,
jg. schijnt niet gewaagd, dat geheel binnen de grenzen der
wet door een kundiger, wakkerder en nauwgezetter
j personeel jaarlüks minstens een half millioen meer aan
1 invoerrechten te innen zou zijn.
j Alleen de opiumpacht op Java en Madura verder
F zou door een ernstiger houding tegen smokkelaars, of
j ook door een doeltreffender regeling van het debiet, een
g anderhalf millioen ruimer rendement in de schatkist
doen vloeien. De Regeering heeft verschillende voorstellen
tot verzekering van zulk een uitkomst ontvangen; ze
blijven in overweging.
Een vorig Directeur van Onderwijs, Eeredienst en
Q3