HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 86

JPEG (Deze pagina), 868.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

j 00 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GMEVEN. ,
is, worden opgevat. Over de verplichting tot die beta- je _
j ling kan tusschen Indië en Nederland geen verschil van
meening bestaan. De verplichting tot die betaling wordt
. door niemand in Indië betwist. Indië verzet zich alleen *
j tegen onrechtvaardige vorderingen, waardoor Nederland
zich vernedert, en waardoor de kolonie van Nederland .
J vervreemden moet. ,
j Het zoogenoemd batigslot-stelsel is voor Indië een oor-
= zaak van ünanciëele uitputting; dat is bekend en erkend. H
Het moet insgelijks oorzaak zijn van veel transactiën met
eerlijkheid en recht, van veel halfheid, van veel onwaar-
heid, kortom: van veel dat ons koloniaal bestuur tot g
schande maakt; dat wordt begrepen en beleden. Maar ‘
der kolonie heeft het een belangrijke schade berokkend, r
welke te dikwijls over het hoofd wordt gezien. Door ï
ze aan te wijzen, noem ik opnieuw een reden, die den _
Indo­Europeaa.n tot verzet tegen belastingverhooging moet rv
dringen. j
Hij kan waarlijk met alle recht beweren, dat ze on- j
noodig is.
Gesteld, dat een administrateur f 600,- behoeft voor j
{ het bestuur eener zaak, maar van den eenen kant ver~
zuimt, om van de geoorloofde bronnen van inkomsten
voldoende partü te trekken, en van den anderen kant
door slordigheid f 400,- verspilt, zoodat hij in ’t geheel
, f 1000,- uitgeeft, en eenige honderden guldens te weinig
ontvangt: ­- zou nu dien man, wanneer de onvermijde-
lijke uitgaven door tijdelijke omstandigheden tot f 800,-
stegen, een verhooging van inkomsten ten bedrage van f
f 200,-- toegekend moeten worden? Zou men het niet
H redelijk achten om, in stede van zijn verkwisting en
. nalatigheid te sanctioneeren, tempering van zijn acl1­
i · Q3