HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 85

JPEG (Deze pagina), 824.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

{ -4
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 59
5 · macht door dit gevoel geleid, zal zich steeds afvragen,
j Wat de verlichtste ingezetenen der kolonie verlangen ii
C zouden, indien zij stem hadden in onze beslissende ver-
a gaderingen.
2e Nederlandsch-Indië is voor Nederland geen bijzaak,
maar de hoofdzaak; want in ’t bezit van die kolonie
ligt, tegenover de mogendheden in ’t algemeen, de
voornaamste waarborg voor ons voortbestaan als zelf-
standig volk. i
_‘ Wij moeten dus al het mogelijke aanwenden, om Ne-
derlandsch-Indië te behouden. Daartoe is de meest j
mogelüke vrijzinnigheid in onze Indische ,
financiën, zoo jegens ’t buitenland als jegens de In- i
dische ingezetenen, het ZEKERSTE middel.
38 Het leunen op koloniale overwinsten verslapt, be-
, derft ons volkskarakter.
'Deze demoralisatie kan schier niet te ernstig beoor-
· deeld worden. Verbeeld u een volk, stoffende op zelf-
standigheid, onafhankelükheid, en tegelijk schaamteloos
­ - bewerende, de kracht te missen, om zün eigen staats.-
_ kosten uit eigen middelen te bestrüdenl (1)
‘«?* Om di_e reden moet ieder Nederlander der kolonie
ook uit vaderlandsliefde het verlangen van het moeder-
land naar meer Indische overwinsten weerstaan, en er
op aandringen, dat een billüke regeling, als die, welke
de heer de Waal aanbeveelt, ten spoedigste en ten heele
in practijk worde gebracht. Als restitutie van hetgeen
Nederland om het bezit züner kolonie aan zün staats-
*4 bestuur besteedt -­ zoo moeten de Nederlandsch·Indi­
ä sche bijdragen, waarvan in de Comptabiliteitswet sprake
.(') Zie Nieuwe reeks, II. pag. 38.