HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 83

JPEG (Deze pagina), 840.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

`
· NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 57 I
zelf. Met Indies geld zijn een aantal openbare werken
in Nederland gemaakt -~ terwijl de openbare werken
in de kolonie verwaarloosd werden. Met Indies geld
" is in Nederland de staatsdienst en het lot der staats-
dienaren verbeterd ­- terwijl in de kolonie aan de j
ambtenaren en officieren in traktement of pensioen,
dan wel in traktement en pensioen tekort gedaan ,
is. Met Indies geld zijn ten bate der ingezetenen van
Nederland de belastingen tot een bedrag van 115 ll
_: millioen afgeschaft of verlaagd ~­ terwijl men den Ja-
, vaan onderdrukte, trots de wel bescheiden aansporing (l)
reeds in 1855 door den heer Baud tot den Minister Y
van Kolonien gericht, >>dat men, met al die millioenen I
voor zich, iets zou doen tot partieele ontlasting van I
· hen, wier arbeid die schatten had opgeleverd? J
g, Met Indies geld is van 1860 tot 1876 153 millioen
° aan spoorwegen in Nederland besteed ~ terwijl ten
behoeve van Indie, dat nog geen enkelen spoorweg,
dat niet zooals Nederland talrijke uitmuntende kanalen, J
. dat zelfs niet de noodige binnenwegen bezat, schoor-
voetend rentegarantie voor een lijntje van ongeveer N
1 E 260 kilometers werd verleend. Met Indies geld heeft
Nederland, van 1850 tot 76, 236 millioen van zijn schuld
gedelgd, >>waardoor het nominaal kapitaal met 25 pCt.
en de rentelast met omstreeks negen millioen ’s jaars
verminderde" (l), en thans, nu eindelijk door al die
eischen va11 Nederland de Indische schatkist in een
nagenoeg berooiden toestand verkeert, thans ontziet
4i men zich niet een leening te willen sluiten ten laste N
van Indie.
(‘) Zie de Waal, pag. 36, 67 en 69 der Nieuwe Reeks 2** dl. _