HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 81

JPEG (Deze pagina), 827.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 55 .
het koloniale exploitatiestelsel der Nederlanders, over­ `
tuigend aangetoond. (1)
Volgens hem heeft Nederland van 1831 tot 1878
de fabelachtige som van 844 IIIIIHOGH gulden uit
Indië getrokken, namelijk:
van 1831-41 93 millioen of 9,3 millioen ’s jaars;
>> 1841-51 141 >> >> 14,1 >> 1>
l iw 1851-61 267 >> » 26,7 >> >> l
1) 1861-71 224 div 1> 22,4 » >> en
1> 1871-78 119 >> >> 17,- >> >>
` Van die 844 millioen moet, om het juiste bedrag te 1
vinden van hetgeen Nederland zich op betwistbare gron­ j
. den toeëigende, afgetrokken worden >>de daaronder be- j
grepen vergoeding der door ’t Rijk voor, of wegens het _ Q
bezit van de koloniën gedane uitgaven? Anders niets. j
En dat bedrag is niet verrassend groot. Wel heeft
. men tallooze malen hoog opgegeven van het aandeel,
dat Indië billijkervvijze in de kosten van het staats-
bestuur betalen moet, daar die uitgaven door het bezit J
der kolonie natuurlijk meer beloopen, dan zonder dat j
bezit het geval zou zijn, maa1· de nasporingen en be- 1
s cijferingen van den heer de Waal brengen aan den dag,
dat ook in dit opzicht de misleiding een niet onbe-
duidende rol heeft gespeeld. Hij heeft in aanmerking ge-
nomen, dat Nederland, zoo het geen koloniën had, geen
consulaat te Mekka zou behoeven, zijn gezantschap te
Konstantinopel zuiniger kon organiseeren, zijn auxiliair
2 **1 l
(’) Namelijk in het 2' deel der NIEUWE reeks Aanteekeningen. W
Elders vestigde ik de aandacht van mijn Indische lezers op dit zeldzaam-
doorwrochte en ongemeerr nuttige boek; hier worde mij vergund, het in
de kennismaking en overweging der ingezetenen van Nederland aan te
bevelen.
_ l