HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 843.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ll •
LT ’
il 6
meer als onderdeel van het binnenlandsch bestuur wordt
beschouwd.
E Het antwoord op deze bezwaren ligt voor de hand; in
Q sommige gevallen, zegt men misschien, zal dan het con-
traseign van twee verantwoordelijke ministers noodig zijn,
in andere gevallen zal de zamenwerking , het overleg van '
j de twee departementen vereischt worden.
Ongetwijfeld, maar dan mag men vragen, of daarmede
de algemeene zaak geholpen is? weet men niet, dat eenheid
van inzichten bij twee Departementen tot de zeldzaamheden ·
behoort? zullen de zaken dan sneller voortgaan? is er dan ~
nu waarlijk geen geschrijf genoeg? en zullen de Provin-
ciale- en Waterschapsbesturen, nu en dan ook de Gemeente-
besturen, voortaan in al die zaken heen en weer worden
gezonden van het ééne departement naar het andere?
1 Het binnenlandsch bestuur blijft bij den Minister van
« Binnenlandsche Zaken. Hij is zoowel de aangewezen con-
troleur der Provinciale- en Gemeentebesturen binnen de
L perken der wet, als de handhaver der gewestelijke en ge- ‘
meentelijke autonomie. · _ i
· Nu treedt een nieuwe Minister op voor den algemeenen
waterstaat des Rijks; hem zijn de particuliere belangen der .
' gemeenten en der gewesten vreemd; óppositie van die zijde
hem ondragelijk. . ,
Die praktisch administratie kent, gevoelt dadelijk welk
j een reeks van conflicten zonder uitkomst hier geboren `
kunnen worden.
Gesteld echter, al die bezwaren worden overwonnen, of H
je blijken gering te zijn, dan nog is de vraag geoorloofd,
welk nut staat tegenover deze dure nieuwigheid? A
' Men zegt, dat een minister van Binnenlandsche Zaken °
Z zoo talrijke bezigheden heeft, dat hem de gelegenheid
i E ontbreekt, om aan dezen tak van dienst den noodigen tijd ·
van onderzoek, beraad en bespreking te wijden. g
tg _ ‘ g ­*
* ?