HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 78

JPEG (Deze pagina), 819.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

52 NEDERLANDS BELANGEN JAN INDIëS GRIEVEN. e
sche maatschappij moeten den handel en de nijverheid
» schaden. De inkomsten zijn algemeen minder gewor-
den, en er is geen uitzicht op vermeerdering; het leven I
is algemeen duurder geworden, en er is geen kans op . i
daling der prijzen. Tegenwoordig reeds moet ieder die `
vijf en twintig jaar geleden Indië leerde kennen, ver-
baasd staan over den omkeer. Het luidruchtige, feest-
vierende en weelderige Indië bestaat niet meer.
Inderdaad, weinig dingen zün denkbeeldiger dan de
meeste Indische fortuinen, en weinig teekenen zün zóó l
onbedriegelijk als die welke een achteruitgang aanwij-
zen. Om het eerste moet er aan hetgeen de Indo­Euro­
peaan toont voor zaken van publiek belang over te
hebben, en aan hetgeen hü reeds in de schatkist stort,
een zeer groote waarde worden gehecht. Om het tweede
zou een vermeerdering van belastingen juist thans bijzon-
der bezwarend zijn. Met het oog op beide mag worden
beweerd, dat men financiëel de ‘Indo­Europeanen al-
weder weinig te benüden heeft, dat zij in allen gevalle
zelden vergoeding vinden voor hetgeen· het klimaat van
hen vergt, en inzonderheid voor hetgeen de Regeering
hun doet missen.
Het genoegen om door een verblüf in Nederlandsch-
Indië een exceptioneel slecht koloniaal bestuur te lee-
ren kennen kan men werkelijk niet hooger schatten,
dan thans reeds geschiedt, zonder het gevaar te doen
ontstaan, dat alle Europeanen zich het.voorrecht ont­ j
_ zeggen, wat natuurlük voor de schatkist nog treuriger
zou zijn.