HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 77

JPEG (Deze pagina), 887.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ij jl
5 if
. NEDERLANDS BELANGEN EN 1ND1ës GBIEVEN. 51 .
· denking brengen, want men kan er geen genoegen
mede nemen, zonder een verdichtsel met de waarheid, den -
schijn met het wezen, enkelen met allen te verwarren.
. Voor de meeste verlofgangers is het vertoeven in Europa
­+ wegens de karigheid van hun traktement waarop dan
nog een heir schraapzuchtige landgenooten van den in
• zekeren zin onredzamen Oosterling gretig azen - on­ i
afscheidelijk van nijpende zorg, en wie zich om gezond- ,>
heids­ of andere redenen een betrekkelijke weelde gunt, j
‘_‘ verliest er de 'spaarpenningen bij, welke hij in vele V
`, jaren, met zeer veel moeite en onthouding, verzameld N
heeft, of boet na zün terugkeer in Indië door lang
onder een zwaren schuldenlast te zuchten. Europeanen
, die in de kolonie rijk geworden zijn en zich daarna
in Nederland gevestigd hebben, treft men niet in groo­ ii
"" ten getale aan: tegen elk tiental van die Europeanen il
i dat men noemt, verzwijgt men, onbewust ot opzette­ l
lijk, honderd anderen, die in Indië wonen en nimmer _
. lhun vaderland wederzien, omdat zij ternauwernood Q
zooveel inkomen hebben, als de niet overdreven be- ’
_` hoeften van hen zelven en hun gezin eischen. Rijke
Europeanen in de kolonie zijn en worden nog schaar- ·i
i seher. Over een kwart- of halve eeuw zal men aller-
j waarschijnlükst zeer weinig oud­Indiërs meer vinden,
· die, door het verteren van een groot vermogen, in Ne­· `
I, derland aanstoot geven, terwijl zij Nederlands schatkist
direct en indirect bevoordeelen. Men zij dienaangaande E
,_ volkomen gerust en zeker. De opheffing der gedwon­ i
jr gen cultures doet de suikerlords uitsterven. De intrek- E
’L king der êmolumenten verhindert, dat een eerl§k amb­ l
j tenaar rijk wordt. De toeneming der concurrentie en
i de verergering der ongezonde toestanden in de inland­
. l
F
a