HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 76

JPEG (Deze pagina), 843.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

rl
.
50 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
wil om zich ten spijt van alle struikelblokken, welke ‘
een bekrompen regeeringstelsel hem in den weg werpt,
en trots alle belemmeringen van klimatalogischen of
socialen aard een toekomst te scheppen, die hem voor
het vele dat hij zoo geruimen tijd ontbeerde, althans
eenigermate schadeloos stelt. In d i e n iemand met eerlijke
middelen onder zulke omstandigheden in een twin- ‘
tigtal jaren een fortuin verkrijgt, is dat dan een te ruime
vergoeding voor de scheiding van zijn bloedverwanten
en vrienden, voor de afmattende werkzaamheid waartoe `.`
hij zich heeft moeten verplichten, voor de ontberingen V,
welke hij zich heeft moeten getroosten, voor de grootere.
sterftekansen waaraan hij blootgesteld was, voor zijn
vroeg vergrijzen en zün vroeg verouderen? Moet men .
dan den fiscus te hulp roepen, om het verblijf in de _
kolonie met al zijn ellende en al zün gevaren nog te "_
verlengen ?
Indien, zeide ik zooeven.
De ingezetenen van Nederland achten voor een groot ·
gedeelte het maken van fortuin in Indië een nagenoeg
onvermijdelijke uitkomst van iedere emigratie naar de _`
kolonie. 4
Berust die meening op hetgeen de Heeren van der `
Hoeven en Wilsen goedgevonden hebben, aangaande j
het leven en streven der Indo­Eur0peanen te berde te J
brengen? Of op hetgeen men zelf uit de lotgevallen ,
van enkele kennissen, die in de kolonie spoedig rijk
geworden zijn, meent te mogen afleiden? Of op de ,__
verteringen welke men eenige verlofgangers in Neder-
land zich ziet veroorloven? '
Door met dergelijke motieven tevreden te zijn, zou
men zijn ernst bij de behandeling der quaestie in ver- l