HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 75

JPEG (Deze pagina), 908.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

‘ H , li
li
NEDERLANDS BELANGEN EN INDlëS GRIEVEN. 49 . ·
merlgk de kolonie wordt bestuurd, en wat, ook dien-
tengevolge, het lot der daar wonende Europeanen is.
’ Een der tachtig geachte volksvertegenwoordigers schil-
derde eenmaal in een poëtisch moment het genot van
de schaduw der kokosboomen; bgna de meesten echter
wonen evenmin ongestraft te midden der palmen, als N,
• het bedoelde Kamerlid ooit ongestraft dichterlgk kan H
Y zgn. Het verblgf in een verzengde luchtstreek onder
) een koloniaal stelsel als het Nederlandsche is een zoo- i
" wel psychisch als physisch zware beproeving. Het vor-
i _dert van ieder gevoelig en, ontwikkeld man een onge- ,
l meen groote zelfverloochening, en het eischt eengzeren
, E lichaam en stalen veerkracht. Het dwingt hem tot afstand ;
, van alle staatsburgerschapsrechten, zoodat hg zelfs bg
de domsten en minst vaderlandslievenden in Europa _
j wordt achtergesteld, en terwgl de Regeering zich met ll,
een aureool van zelfgenoegzaamheid omkranst, en alle
l onderdanen als onmondigen bejegent, ergert of belem-
mert zg hem nu eens door haar zwakheid, dan weer
E door haar willekeur, en bgna altgd door haar on- H
I. verstand of lichtzinnigheid. Het klimaat tobt hem af,
en zgn beroep vergt een op zich zelve reeds zware i
inspanning. Talrgke beslommeringen, elders onbekend,
onderdrukken zgn `levensvreugde; ­ velen in de binnen- x
_ landen is b. v. het aanvankelijk onderwgzen hunner kin- E
< deren een reden tot de ernstigste bezorgdheid, omdat
, er geen of geen goede onderwgzers beschikbaar zgn ­­; l
+. en van de intellectueele en aesthetische genoegens, welke i
de samenleving in Europa aanbiedt, wordt hg nagenoeg
f geheel verstoken. Jaar aan jaar blgft menigeen als in een
j tredmolen voortloopen, staande gehouden door het be-
" sef van zgn plichten jegens vrouw en kind, en door den _'
t
li a