HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 74

JPEG (Deze pagina), 894.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

,· ( ‘
F
48 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
bladen nog altijd een publicatie van den jare 1817 van
ii kracht blijft, tengevolge waarvan de fiscus elke adver-
tentie met een zegelrecht van f 0,25 tot f *1,- belast, ,
wordt in het voorbijgaan herinnert. De schoone phra­
ses over de ontkluistering der pers, waarmede de af-
schaffing van het zegelrecht voor de Nederlandsche dag-
jj bladen werd aangeprezen, hebben voor de kolonie blijk-
baar geen beter effect gehad, dan dat men daar de ‘
eene i>kluister" behouden heeft, en de andere nog wat ·
lj aangezet, als om ginds te hervvinnen wat men hier prijs »_
ij geven moest. Een illustratie misschien van het bekende ,
>>stoken in. Nederland, en remmen in Indië." ·
Is het noodig, nog meer bij te brengen? Mag niet ,
reeds op het aangevoerde de bewering worden gegrond, ‘
dat een vergelijking van hetgeen in Nederland met het­ `
geen in de kolonie voor genoten staatsdiensten wordt
lf vergoed, alleen de bevoorreohting van Nederland aan-
toonen kan? i
jj Geraakt men krachtens het voorafgaande niet tot een·­ ‘
zelfde conclusie, wanneer men de eigenlük gezegde be- ,
lastingen in Indië naast de daarmede overeenstemmende
belastingen van Nederland stelt? D
Is niet insgelijks duidelijk geworden, dat in Indië me-
nigmaal uit de beurzen van het Europeesch publiek moet
il` worden bekostigd, wat in Nederland ten laste van fond-
sen of algemeene kassen komt? ·
Zoo ’t noodig is, zullen er nog meer voorbeelden en `
j feiten worden genoemd, maar reeds thans schijnt vol- ‘
j doende bewezen, dat een parallel tusschen den finan-
l ciëelen druk der Nederlanders en dien der Indo­Euro- "
peanen den eersten alle reden tot klagen doet ontzeggen_ j
Vooral, wanneer men in aanmerking neemt, hoe jam-
qi