HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 73

JPEG (Deze pagina), 876.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

j . 1
Z
_ i NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 47 al
, cursus in Indië bezoekt, kost den ouders, alleen aan
I schoolgeld, f 240,- per jaar; in Nederland daarentegen
£ bedraagt het schoolgeld aan een inrichting met vijf-
4 jarigen cursus hoogstens f 70,-- en aan een met drieja-
L rigen cursus hoogstens f 20,-. TWAALFMAAL minder dus!
Q Neem het telegraafwezen! In Nederland seint men
voor dertig cent twintig Woorden van het eene einde
des lands naar het andere; in Indië + of juister: op
j Java, want de telegraaf op Sumatra verkeert in een
T normalen toestand wanneer hij onbruikbaar is, en de
overige Buitenbezittingen hebben er nog altijd geen ­ A
l in Indië wordt voor het slordig en traag overbrengen j
[ van 20 woorden vijftig cent per kring betaald, zoodat Q
j _ een enkelvoudig telegram van Samarang naar Batavia ·
{ op twee gulden komt te staan! i
+ Neem het postwezen! Wat brieven en briefkaarten p
betreft, betaalt men in de kolonie het dubbele van het
tarief in Nederland: hier wordt een ongefrankeerde brief i
met 10 cent, daar wordt hü met 20 cent port belast. a
Voor het grootste dagblad met bijvoegsel kan men in
Nederland met l cent francatuur volstaan; in Indië i
E was dat vroeger ook zoo, maar eensklaps heeft Z. E.
l van Lansberge, op ministeriëelen aandrang wellicht, die ;
· milde bepaling ingetrokken. Tegenwoordig wordt voor
i een blad van het formaat en de zwaarte der papier-
soort, welke de Uitgevers van het Amsterdamsch ?
' Handelsblad, de Amsterdamsche Courant,
Y het Vaderland, het Dagblad en deNieuwe Rot- ?
terdam sche gebruiken, 2 cent per exemplaar zonder
{ bijvoegsel berekend, wat één enkele der Indische cou­ E
ranten een VERHOOGDE uitgaaf van zes duizend gul-
‘ __ - den per jaar berokkent! Dat ten nadeele der Indische
- a
ri
E vi