HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 72

JPEG (Deze pagina), 884.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l l
jg ­ 46 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. _ J

g, Verder mag men den genoemden heeredienst van den,
g openbaren weg gelijkstellen met een belasting van f 36,-
per jaar, en de aangeduide som voor bediendenkan
ê· men veilig op f120,­-4 schatten. . ·;
Eindelijk - en dit is een zeer belangrijk punt - L
de invoerrechten. Uit den aard der zaak, zegt de heer
I, van Bosse, moet de Europeaan een ruim gebruik van
j' ingevoerde goederen maken. Dat is volkomen waar. Alle
gx, kleeren en alle hulpmiddelen voor het maken van klee- Z
ren, of de grondstoffen voor beide, moeten uit Europa
worden aangebracht; nagenoeg alle dranken ook; veel l
levensmiddelen insgelüks; zeer veel huisraad bovendien. l
Men steile zich in Nederland voor, dat al die artike­ {
len, die op de begrooting voor elk gezin zulke aan- 1
zienlüke posten uitmaken, eerst verkrijgbaar waren, {
nadat zü met invoerrechten werden bezvvaard! Zal men §
daarna niet moeten toegeven, dat reeds alleen aan in- ‘
ie: voerrechten door de Europeanen in Indië een groote
belasting wordt opgebracht?
We zijn thans aan het tweede der drie punten geko-
men, derhalve aan het eenige dat ter behandeling
nog overblüft. In verband met de vermelde bijdra­· {
Ji gen en in verband met de vermelde belastingen be- [
schouwe men wat in Indië tot vergoeding van verschil- _ `
lende staatsuitgaven gevorderd wordt! i
jj Met andere woorden: wat men in de kolonie aan _
r den staat voor genoten diensten betaalt. 5
Neem het onderwijs! In Indië wordt_als schoolgeld `T
3 voor het lager onderwüs gemiddeld tweemaal meer be-
taald, dan in Nederland, en voor het middelbaar on- E
derwijs is de verhouding vooral niet gunstiger. Ieder {
l kind, dat een hoogere burgerschool met driejarigen ‘ _.
P