HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 71

JPEG (Deze pagina), 864.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l l
l NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 45 `I
l had besteed als voor de woning die nu zün eigendom
i lis in den Haag. Deze »betaalt thans," dit zün weer
de woorden van den heer van Bosse zelven, >>aan grond-, I
rijks-, provinciale- en gemeentebelastingen ongeveer
j f 800, welk cüfer in andere gemeenten veel lager zou I
zijn. In Indië betaalde hij
l ` aan verponding ...... f 337,50 .
>> paardenbelasting .... » 24,- 4
4 >> schutterij ...... > 60,- jë
L >> straatverlichting .... >> 36,-4 lj
f 457,50. j
1 Bovendien moest in Indië worden betaald voor nacht- {
p wakers, het schoonmaken en begieten van den open- j
baren weg, wat hier voor rekening der gemeente
geschiedt, terwijl onder het loon der talrijke bedien­ .
Q den natuurlijk begrepen is hetgeen door hen, voorzoover
.ê ze in de kampong Wonen, aan belasting moet wor- ,
den voldaan. Eindelijk is onder de prüzen van alle op .«
4 Java ingevoerde goederen, waarvan de Europeaan uit
den aard der zaak een ruim gebruik moet maken, een
` aanzienlijke som begrepen voor inkomende rechten. E
X Iemand b. v. die de algemeen gebruikelijke Manilla-
j sigaren rookt, betaalt jaarlijks ruim f 100 alleen aan
5 inkomende rechten op dit artikel." ·
l Het voorbeeld wordt door eenige wijziging en een
paar aanvullingen wellicht nog meer overtuigend. [
De heer van Bosse spreekt van belasting aan de ä
j schutterijkas. Billükheidshalve mag niet verzwegen wor- l
E den, dat zij alleen gedragen wordt door hen die geen
schuttersdienst presteeren. Ook zijn de Europeanen in l
‘ Indië vrü van den militielast. Met dat al blüft de con-
tributie van f 60,- per jaar zeer hoog.