HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 70

JPEG (Deze pagina), 900.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

mn E ‘Y"~_
n 44 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVENJ
En in verband met al die büdragen beschouwe men j
de eigenlijk gezegde belastingen!
Eg Omstreeks drie jaar geleden (l) verscheen er in de ·
Gids een zeer belangrijk artikel over >>Decentralisa­ J
A tie in Nederlandsch­Indië." De sohrüver, die zelf eenige g
;, jaren in de kolonie doorgebracht had, en bij den tegen- nl _
woordigen Minister van Koloniën wel vol vertrouwen zal
El vinden - Mr. P. J. van Bosse namelük - vond daarin
plaats, om met een enkel woord het adres te bespreken, 4
dat door 180 ingezetenen van Batavia ingezonden werd. z
1>In Nederland," zeide hij, >>wordt aan dat verzoekschrift _
deze uitlegging gegeven, dat het den adressanten vooral ‘
§ . te doen was, om de stelling uit te spreken, dat, ver- j
mits de Javanen reeds genoeg belasting opbrengen, het
niet aangaat, de overige ingezetenen nog meer te doen
betalen. Op hen echter," zoo vervolgt hij alleszinsjuist,
>>die in Indië verblijf hielden, maakt de lezing den il
indruk, dat de hoofdbedoeling der requestranten is, van 4
hun bedoeling blijk te geven, dat geen nieuwe lasten
mogen worden opgelegd, zonder eenig recht van con- _
tróle op het op te brengen geld, daar het niet aangaat,
de Europeesche maatschappij in Indië feitelijk alléén te
doen betalen om het batig slot te verhoogen."e De heer van
Bosse constateert verder, dat men in Nederland vrij al- j
j gemeen van meening is, alsof in Indië in ’t geheel geen
i belasting door de Europeanen wordt betaald, terwijl toch ,
lt in werkelijkheid niet zoo heel veel minder wordt opge-
bracht dan in het moederland." Hij licht dat door een
gl voorbeeld toe. Hij spreekt van iemand, die op Java een `
huis bewoonde, waarvoor hij nagenoeg denzelfden prijs
0) zie de Gids, 1875, 1v, biz. 438 en 439.
Q A
B e