HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 69

JPEG (Deze pagina), 877.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

i i
j ` "NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 43 *
J van het moederland niet tot stand brengt.
j ’k Noem-- weinige uit vele! -de jongens- en meis-
., jesschool voor uitgebreid en lager onderwijs welke
eenige wakkere ingezetenen van Soerabaia uit eigen
middelen oprichtten; de gewezen burgerschool te Sama-
. rang; de gymnastiescholen te Soerabaia, Samarang en
Solo; en ik -wi,js speciaal op het Verzorgingsgesticht »
in laatstgenoemde plaats, om er even bij stil te staan.
jj Er waren in de residentie Soerakarta zeer veel kinderen
; van minvermogende Europeanen van alle onderwijs ver·­ K
stoken, omdat de ouders ver van een hoofdplaats woon-
den, op een landelijke onderneming. Overal scholen te
verlangen, ware onredelijk geweest; er werd daarom
een gesticht te Solo gevraagd, waar de kinderen een
thuis konden vinden, en waardoor de school voor hen
toegankelijk zou worden. De Regeering bleef evenwel
in gebreke. Toch is het Gesticht verrezen, tot waar-
j achtig en duurzaam heil van velen, en door niemand
anders dan door eenige van die particulieren, welke
ii als verachtelijke fortuinzoekers somwijlen in Nederland
, zoo karakteristiek worden beoordeeld. S
S Zij hebben alleen daarvoor minstens 70,000 gulden
bijeengebracht, en zich verbonden, gedurende een tiental
jaren f 12000 per jaar te contribueeren. j
` Overigens herinnere men zich, hoe kostbaar het lenigen
N van volksrampen, en hoe moeilijk het totstandbrengen j
en ook het staandehouden van instellingen als de ‘
meeste der genoemde reeds in Nederland is; men kan j
tx dan eenigermate beseffen, hoeveel grooter bezwaren nog v
i aan een en ander verbonden zijn in het zooveel uitge-
breider en duurder Indië met zijn zooveel kleiner getal
vermogende of eenigszins vermogende Europeanen. l
x