HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 68

JPEG (Deze pagina), 911.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

V7? · in xëu--Mv`
.4 1
* 42 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
weet, ook niet: de eenige schatkist is die van het
land, en zij schijnt, als er hulp in de kolonie verleend
moet worden, uiterst moeielijk te openen. Dit staat ,,
onder anderen vast, dat indien den noodlijdenden in
Demak, in Blitar, in Solo en in Madioen -- om eenige Y
gebeurtenissen van de laatste jaren te herinneren - .
niet door het publiek büstand was verschaft, velen niet
tijdig en allen niet ruim genoeg geholpen zouden zijn.
_ Duizenden en nogmaals duizenden guldens zijn hun
g verstrekt, en de uitgebreidheid van den Archipel is oor- jl
zaak, dat dergelijke oiïers dikwijls worden gevraagd,
i en de eigenaardige toestand der kolonie is oorzaak, dat
ze door het publiek gebracht moeten worden, omdat
anders de ongelukkigen van gebrek zouden omkomen.
Meer dan vijf en twintig duizend gulden ook werd, tot
verzachting van het lot der expeditionnaire troepen in
Atsjin vooral, aan het Roode Kruis geschonken in één ..
jaar. Daarbij kwamen en komen de uitgaven voor het
geregeld onderhoud van liefdadigheidsgestichten, zooals
de twee weeshuizen te Samarang met hun vierhonderd °
j jongens en meisjes, meestal kinderen welke door mili­ ,
pj tairen bij hun dood of hun vertrek naar Europa onver- l
zorgd zijn achtergelaten, en voor wier voeding, onderwijs
en verpleging het Gouvernement slechts een ontoerei­
j kende som beschikbaar stelt. Daarbij kwamen en komen ‘
verder de onkosten voor het geregeld onderhoud van
, verschillende genootschappen, van gymnastiescholen, i
E van Fröbelscholen, van kerken, van volksbibliotheken,
van schoolbibliotheken, enz., enz. Daarbij kwamen en tt
komen eindelijk de uitgaven voor nieuwe stichtin-
gen, welke werkelijk niet gemist kunnen worden, maar
welke de Regeering wegens den financiëelen nood
j
«i