HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 67

JPEG (Deze pagina), 859.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

v. 1
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 41
mannen en grondeigenaren in Nederland belast, zoodat
l bij dezen de inboorlingen der kolonie nog veel verder
4 achterstaan: zou het nu niet rechtvaardiger zijn, om
E eindelijk eens `die rüke landgenooten op hooger cijns j
te stellen, dan om den last der Javanen onverminderd i
te laten en dien der Indo-Europeanen te vergrooten?
Wanneer men over de financiëele verplichtingen, welke '·
de laatsten tegenwoordig reeds te dragen hebben, een
‘ degelijk oordeel wil vellen, moet men
, 18 letten op hetgeen zij storten als belasting, g,
2** in aanmerking nemen wat zij voor immédiaat ge-
noten diensten aan den staat betalen, en
38 bedenken, hoeveel zij door hun bijdragen voor
gestichten van liefdadigheid, door hun hulp bij volksram-
j pen en door hun geldelijke ondersteuning van nuttige N
Jy instellingen, der schatkist aan uitgaven besparen.
Laten we beginnen met het laatste! j¤
Een juiste lezing der gebruikte woorden voorkome
het hatelijk misverstand, dat Indië zijn aalmoezen aan
ongelukkige individuen wenscht te roemen. ’
Er is hier sprake van iets geheel anders. Er is hier ‘
° sprake van veel, dat in Indië evenmin als in Nederland 5
te vermijden of te missen is, en dat in Nederland uit spe- l
ciale fondsen en uit de gemeente-, provinciale of rijks- Q
kas wordt bekostigd. Dergelijke fondsen ten bate van
godshuizen, tot bijstand van vereenigingen voor de
wetenschap of de kunst, ten dienste van studeerende
v jongelingen, tot instandhouding van humanitaire en an-
Ib dere instellingen bestaan in Indië niet; een enkel ge-
sticht had er in vroeger tijden een, maar de Regeering 1
heeft het met de bekende vrijmoedigheid geannexeerd.
Gemeente- en provinciale kassen zijn er, zooals men
Q