HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 66

JPEG (Deze pagina), 684.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

Qi ‘
­»
j` .
Q 111.
t · Niets rechtvaardigt de invoering der geprojecteerde
_ belastingen.
1 Er wordt gezegd, dat de Europeanen in Indië te
weinig aan de schatkist betalen.
Op welken grond? Men moge het denkbeeld, dat
q de belastingverplichting uit het genot van de bescher-
· ming van den staat voorvloeit, nog zoo bestrijden, het
kan redelijkerwijze niet worden ontkend, dat er ook
op financiëel gebied tusschen de lasten en lusten een ver-
T· band moet bestaan. Vindt men nu, dat het bedrag van
de belastingen, welke den Europeanen in Indië zün op-
‘ gelegd, niet geëvenredigd is aan het genot dat de ko-
lonie, vooral door de uitmuntende zorgen der regeering, •
hun levert?
Of welken maatstaf neemt men ter hand? De be-
lasting der Javanen? Ontegenzeggelijk betalen de Euro-
peanen in Indië minder dan de inlanders -­ dat is
minder dan de meeste, volstrekt niet dan alle in-
landers -: moet wellicht naar hetgeen men zich niet è
schaamt, den inboorlingen af te persen, vastgesteld
worden, hoeveel meer men nog van de Europeanen kan
vergen? Maar van een anderen kant zijn de Indo-Eu-
ê ropeanen weer betrekkelijk veel zwaarder dan de geld-
ll ‘
rl