HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 61

JPEG (Deze pagina), 864.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ä Yïê
NEDERLANDS BELANGEN EN INDlëS cR1EvEN. 35
leggen. Zou gevraagd mogen Worden, dat de oud­inge­ i
zetene van Batavia thans den oud­Minister van den-
zelfden naam terecht wijze? Dat hij nu hem de wijze
M les van Molière herinnere: i
4 OH H,6XéCl1[C PEIS i.0l1jOIll`S CG ql1’OI'l PPOPOSB
’ Et le chemin est long du projet à la chose, i
om hem vervolgens te doen verstaan, dat het een ver-
vaarlijke ongerijmdheid is, de belastingen te verzwaren
n met het oog op spoorwegplannen, die nog nagenoeg
‘ geheel. in nevelen zijn gehuld, waarvan nog slechts een
gedeelte - en wat voor gedeelte! - een bepaalden vorm
( heeft aangenomen, maar zonder door de Staten-Generaal ,
` bekrachtigd te zijn, en bovendien zonder de kans om M
ongewijzigd door een verstandige Kamer ooit bekrach­ i «
tigd te zullen worden? Dat hij nu hem aantoone, hoe ,
uiterst bedenkelijk als precedent de aanneming van een
belastingplan op zulk een grond zou zijn, dewijl dan
in den vervolge een minister slechts een nieuwen maat- ,
regel in het belang der kolonie te beloven zou hebben,
om andermaal de belastingen te vermeerderen, en de-
wijl, wegens het langdurig plichtverzuim van Regeering j
en Opperbestuur, de veranderingen welke nog toege- ;
i zegd kunnen worden, een verbazende hoeveelheid uit-
maken? Dat hij nu hem voor oogen stelle, hoe de ren- 3
t dementen van die belastingen beginnen met in de schat-
2 kist te vloeien, en daarin blijven vloeien, ook nadat de ;
~ voorgewende plannen zün uitgevoerd, en ook wanneer # j
zij niet worden uitgevoerd, en hoe de bekende afkeer i
· der Nederlanders van nieuwigheden op ünanciëel gebied
en andere omstandigheden alleszins de vrees motiveeren, l
k dat de verhooging der koloniale inkomsten in de eerste