HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 58

JPEG (Deze pagina), 877.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

32 NEDERLANDS BELANGEN EN lNDlëS GRIEVEN.
Ook het ontwerpen der nieuwe belasting, is er, meen
lu ik, een teeken van.
jj De heer Mees weet, dat Indië daarover ontevreden ,
çi is; van den tegenzin echter kan hij zich geen reken-
schap geven. Dat men vroeger op de belastingen tegen
j had, toen men niet zien konde tot welke doeleinden
" zij zouden worden opgebracht, en toen die belastingen
geen andere gevolgen schenen te kunnen hebben dan
gl vergrooting van de overschotten, dat, zegt de heer j
Mees, >>is zeer verklaarbaar, en laat zich volkomen be-
gI‘ijpen." >>Maar," zoo vervolgt hij, >>wij zijn thans een J
andere phase ingetreden, en is hierboven in herinne-
ring gebracht de vroeger verlangde tinanciëele verhou- ‘
jë ding, thans mag in het geheugen worden geroepen, ­
dat men in Indië indertijd wel de opportuniteit van ­ j
de toenmalige belastingplannen heeft bestreden, op grond ft
dat Indië geen meerdere inkomsten behoefde, en de
j ­ uitkomsten, die het bestaande stelsel van bestuur af-
­ wierp, ruim voldoende waren om onbekrompen te kun-
nen voorzien in alle eischen van den staatsdienst, maar
dat men tevens vrij duidelük heeft verklaard dat tegen V
de invoering van nieuwe belastingen geen bedenkingen
- konden bestaan, als zij werkelük noodig waren om in
` de behoeften der schatkist tc kunnen blijven voorzien,
en zich doordrongen heeft getoond van de overtuiging, j
t dat, >>wanneer de middelen van de Indische schatkist t
j niet meer toereikend mochten zijn om de uitgaven te
bestrijden die ten behoeve van Indië moeten worden i
_ gedaan, men het zijne zal dienen bij te dragen om de
Regeering de beschikking over de meer benoodigde t
middelen te verzekeren."" ï
De heer Mees beroept zich op het Bataviasche adres. _
è
l