HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 57

JPEG (Deze pagina), 866.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 31 jl
l een kapitaal van 140 millioen, waaronder wij met alle
moeite slechts uiterlijk 10 millioen konden vinden, als l
L werkelijk door Java verschuldigd; v
4 een kapitaal van 30 millioen, waaronder minstens
6, die Java niet genoot; '
’ een kapitaal van 21 millioen a 4 pCt. of 2*/2 milli­ ,
­ oen à 4 pCt. en 14,8 millioen à. 5 pCt., waaromtrent
hij, wetgever, in 1836 zelf verklaarde, dat de kolonie in {
de rechten trad van het Amortisatie­Syndicaat, h e twelk l
T die som aan het Rijk had voorgeschoten;
diverse kapitalen ten bedrage van f 32,700,000 à. 5
pCt., welke het Rijk volgens de eigen uitdrukking der ll
* wetten van 24 April 1836 N°. 12; 11 Maart 1837 N°. 11; j
4 27 Maart 1838 en 22 December 1838, van de kolo­
M niën leende, om later met renten aan de kolo­
«ó> niale geldmiddelen tewordenteruggegeven; j
en een kapitaal van 101/2- millioen a 5 pCt., welks
verschafting aan de kolonie werd opgelegd bij de wet .
van 22 December 1838, om de Nederlandsche land-
en zeemacht op voet van oorlog te houden. *l
Zoo ging het. Zou het nu anders en beter gaan? Ik
¢” vrees ten zeerste. Naar mijn overtuiging staat het slui-
ten van een leening ten laste der kolonie, vóórdat het
Indische financiewezen van het Nederlandsche geschei­
den, èn vóórdat het batigsaldo­systeem onherroepelijk
opgeheven, èn vóórdat even onherroepelijk een zekere
en matige som als jaarlijksche büdrage van Indië aan
Nederland vastgesteld is, gelijk met het openen eener
nieuwe en zeer lange - om niet te zeggen: onaf2:ien­
Qï" bare - reeks van vezçatoire transactiën en duistere ver- n J
.' antwoordingen. Het >>manipuleeren" met Indiës geld is .
Nederland waarlijk nog niet verleerd. I
Ai,