HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 53

JPEG (Deze pagina), 862.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l (
• · 1
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 27
twee derden van dat bedrag zal beloopen." Op blad-
‘ zijde dertien der brochure vinden wij: >>Het zuiver
bedrag der (koloniale) inkomsten mag volgens de sedert lï
( 1852 tot 1875 verkregen uitkomsten niet hooger wor-
den geschat dan gemiddeld 27 millioen ’s jaars, en gaat i
men nu na, dat het nadeelig verschil tusschen de ge-
wone of territoriale inkomsten en uitgaven in het tijd-
vak van 1868--1875 was gemiddeld 16 millioen (waar-
j onder niet begrepen is de büdrage aan ’s Rijks midde- .
len); dat de gewone uitgaven sedert 1867-1875 zün j`
toegenomen met f 20,535,200, en sedert 1868-1875 (1)
met f 14,628,400; dat na dat tijdvak de uitgaven stij- i
gende zijn gebleven, en bij de uitbreiding van ons ge-
zag op de Buitenbezittingen, en den drang van alle Q?
l I kanten om de staatszorg uit te breiden op het gebied
‘ van onderwijs, politie, hygiène, enz. enz., en om gaan-
deweg de bevolking te ontheffen van den druk der heere«
diensten, steeds stijgende zullen blijven, dan zal daar-
door wel bewezen zijn, dat ieder bewindsman met meer 1
dan gewone zorg het Indisch fmanciewezen zal dienen jj
é na te gaan." .... >>Atsjin heeft groote verliezen doen
lijden, maar ongunstige oogsten of lagere
,A koffieprijzen kunnen DEZELFDE gevolgen heb-
J ben." Is het laatste citaat niet eenigermate in strijd
` M met het eerste? Worden op bladzüde dertien de gun-
· ‘ stige verwachtingen, welke bladzijde negen zoo krachtig
i wekt, niet merkbaar getemperd? Is niet het slot van
hetgeen wrj aan bladzijde dertien ontleenden, de op-
merking aangaande het wisselvallige van het rendement
j der koiüecultuur, een waarschuwing, om, zoolang Neder-
{ (‘) De inkomsten? _