HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 51

JPEG (Deze pagina), 891.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

Y,
ii
NEDERLANDS EELANGEN EN INDIëS GEIEVEN. 25
tiestelsel, waaronder Indië reeds zoo diep gebukt gaat,
en niet alleen de bekrachtiging, maar zelfs de uitbrei­
gg ding, en de wellicht onbepaalde uitbreiding, want ook äl
i A ten aanzien der nieuwe belastingen voor Indië geldt
het il n’y a que le premier pas qui coüte. Het `
zou de verloochening eener overtuiging, en het zou, bij
de tegenwoordige linanciëele verhouding tusschen Ne­
derland en de kolonie, ontrouw aan Indië zijn. Alleen
_ uit tijdelijk onvermogen tegen overmacht zal de kolonie
de belasting opbrengen. -
Wij nemen nu weer de brochure in de hand, om den
` heer Mees te zien uiteenzetten, dat Indiës financiëele
A krachten door het aangaan van de beraamde leening
volstrekt niet overschreden worden. Had, zegt hij, de I
1 bezetting van Atsjin in het jaar 1876 het bedrag van j
¢* 10*/2 millioen gekost, welke som thans door den Le-
gerkommandant voldoende wordt geacht, en ware daar-
enboven de post voor verkoop van koffie niet met ruim l
5 millioen de raming te boven gegaan, dan had over
dat dienstjaar de bijdrage ten deele uitgekeerd kunnen
Q worden, en dan had men zonder een tekort kunnen
afsluiten; voorts zou 1877, tengevolge van de koflie­op-
brengst welke boven de raming verkregen werd, niet
alleen de betaling van een büdrage, maar waarschijn-
lijk ook een batig saldo mogelijk gemaakt hebben, ter-
wijl wanneer in het jaar 1878 de op de begrooting uit-
getrokken hoeveelheid koffie tegen dezelfde prijzen wordt
verkocht als in 1877 het geval is geweest, en aan Atsjin
lf niet meer besteed moet worden dan het thans geraamde
bedrag van f 4,630595, op een overschot van 14 of 15
millioen te rekenen is >>of, wanneer de sluitpost van
8,862595 ware gehandhaafd, van ongeveer 5 à 6 mil-
l
*31