HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 50

JPEG (Deze pagina), 879.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

§ .
24 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GmEvEN.
E bouw een keuze deed ·­­­ wat bezwaarlijk tijdig han-
delen kan heeten -- en het ontwerp dat hij daarop
indiende gaf treffender blijk van welwillendheid jegens U
E de Nederlandsch­Indische Spoorwegmaatschappij, dan Wi
il dat het besef en behartiging der algemeene belangen
V toonde - wat wij weigeren moeten verstandig te
. noemen. Als publicist staat hij thans een handelen voor,
' waarbij de eerlijkheid tekort schiet.
I · 3@ De aangeprezen transactie. Doorháár tot ‘
stand te brengen wordt de oneerlijkheid, waarvan zoo-
p even sprake was, begaan. De heer Mees zelf ­­ mis-
M schien was hem een der eerste woorden van zijn bro- `
chure uit het geheugen gewischt, toen hü de derde A
l bladzijde schreef -­­ de heer Mees zelf verklaart, dat
Indië >>niet ten onrechte pruttelt." >>Niet ten onrechte 1
pruttelen" zal wel beteekenen: op goede gronden over *‘
verongelüking klagen. Volgens den heer Mees dus werd
Indië verongelijkt, omdat Nederland de gelden naastte,
welke de kolonie voor haar eigen spoorwegbouw behoefde.
Maar hoe kan hij dan verlangen, dat Indië voortga, den
veroordeelden cijns aan Nederland te leveren, en, om .$
ook zich zelf weer een eindje spoorweg te verschaffen,
een nieuwe belasting op de schouders neme? Een or-
dentelijke transactie is buiten kijf verdienstelijk boven
een langdurig proces, maar een langdurig proces is nog
i minder te vreezen dan een eindelooze afpersing en een
eindeloos berouw. Wie door transacties als de hier aan-
N bevolene gedingen tracht te vermijden, loopt gevaar,
elken dag processen te moeten afkoopen, en werkt de X?
oneerlijkheid en onbeschaamdheid in de hand. >>Iets
toegeven" is de raad; iets, niet van actueel belang. Dat
iets is de bekrachtiging van het noodlottige exploita-
i
` *31