HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 5

JPEG (Deze pagina), 766.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

« . ,4; _,
¥s"r;”¥·*._
f ‘" PA; ‘*a=

l
l
ll
‘ Wat vóór eenige dagen slechts een los gerucht scheen,
- A door velen niet ernstig opgenomen, blijkt dan nu werke- _
r gl-« lijkheid.
Nederland, het kleine Nederland, zal voortaan acht
L ministerieele departementen in plaats van zeven bezitten, H
· E terwijl België er zes telt, Beijeren vijf, de groote Republiek
a der Vereenigde Staten van Noord­Amerika vijf, buiten den
. Postmeester­Generaal, die ook zitting heeft in den minister-
A H raad. T
; Turkije, daarentegen, verheugt zich in het bezit van H
elf ministerieele departementen.
· Het mag inderdaad zonderling heeten, dat de eerste daad
, van een Ministerie, dat o. a. in zijn programma heeft
l gesteld bestrijding van alle bureaucratie, in het vormen
, van een nieuw ambtenaarsbureau bestaat, waardoor, geen l
deskundige zal het tegenspreken, het geschrijt`, het admi­
nistreeren van boven naar beneden slechts erger worden
kan. 4
Men heeft vroeger nu en dan in verslagen der Kamers
, en in de periodieke pers kunnen lezen, dat het departe- J
p ment van Binnenlandsche Zaken met arbeid te veel over-
‘_ laden was, zoodat één minister onmogelijk naar behooren l
' de hem opgelegde taak kan vervullen. ‘
Die taak is voorzeker zwaar, maar mannen als Thor-
wg · becke, van Beenen, van Heemstra, Heemskerk, hebben
{ · zich nog al vrij wel door dien chaos weten heen te slaan.
4