HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 49

JPEG (Deze pagina), 885.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

i
‘ l
NEDERLANDS BELANGEN EN 1ND1ës GRIEVEN. 23 jj
worde. >>Even als een ordentelijke transactie dikwijls te
verkiezen is boven een langdurig proces, zal men ook ­
I in Indië moeten bedenken, dat het beter is iets toe te _ j,
geven, en zoo doende het ’hoofddoel te bereiken, dan
zich te verdiepen in de vraag, of de Nederlandsche staat
directe voordeelen mag trekken van zijn koloniën, en
of aan Indië moet worden gerestitueerd, hetgeen vroe-
ger door het moederland genoten is. Men kan daar-
over maanden en jaren redetwisten, maar voor Indië
zijn al die verba et voces niet van actueel belang."
Een drietal kantteekeningen voordat wij verder gaan!
te De quaestie der restitutie. Het is mij niet {
bekend, dat ze ergens in Indië geopperd is. Zeker wordt p
­ de terugbetaling der uit Indië getrokken gelden door l
‘ nagenoeg niemand in de kolonie gevorderd, al zou Indië
4 ook geen oogenblik verlegen behoeven te zijn met de
vraag, welke de heer Mees eenige regels later doet:
»Wat moet de kolonie met de gerestitueerde gelden
aanvangen?" Wie de uitgebreidheid van den Indischen I
Archipel in aanmerking neemt, en het gehalte alsmede j
j ` den omvang der onbevredigde behoeften, mist de over-
' tuiging niet, dat de kolonie voor eenige honderden
‘ millioenen ruimschoots emplooi levert.
2·* Het belang van Indië eischt dat er ge-
handeld worde. Er is geen twijfel aan. Op voor-
waarde echter, dat men door >>handelen" tijdig, ver-
standig en eerlijk handelen versta. Begrijpt de heer Mees
· het ook zoo? Het schijnt, dat hij de beperking verwerpt.
"' Zijn houding als minister niet minder dan zijn woord
j als publicist doet het vermoeden. Als Minister liet hij,
om één voorbeeld te noemen, een jaar verloopen, eer
hij uit de concessie-aanvragen betrekkelijk spoorweg-