HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 47

JPEG (Deze pagina), 860.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

i
l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 21 j
verband tot de Nederlandsche belangen" is
er een bewijs van. Zij moet tevens dienen, om te doen {
gelooven, dat de houding als minister met de houding ll
als adressant in volkomen overeenstemming was. Ik
vrees, dat niemand het den heer Mees toegeven kan,
zonder een reserve als die welke door Gavarni’s Kor- I
poraal werd gemaakt: »Demi­tour à. droite est la même ·
chose que demi­tour à gauche, exceptén. que c’est =
, tout­a-fait le contraire." U
Laten we de brochure doorloopen!
Zij begint met de herinnering, dat men als het ware
_ stilzwijgend aangenomen heeft - >>en het is een soort ·,
van gewoonterecht geworden" -­ Dom telken jare op ·
de Indische begroeting ten behoeve van ’s Rijks schat-
kist uit te trekken een bedrag van ongeveer tien mil- A
‘ lioen, en bovendien te beschikken over de batige saldo’s
tot dekking van uitgaven in Nederland?
Daarop valt niets aan te merken. Sedert 1863 wordt l
_ werkelijk die methode van zelf bedeeling door Ne-
derland in praktijk gebracht. Dat de gewoonte om on- ‘
eerlijkheid te bedrijven de oneerlijkheid niet veront-
' schuldigt, vereischt wel geen betoog; evenmin, dat het j
gewoonterecht, waarvan de heer Mees spreekt, gewraakt
moet worden, indien het tegen den toets der eerlijkheid
niet bestand is: ik stip het een en ander daarom al-
leen aan. -
' In Indië, zoo lezen wij verder, heeft men tegen die I
heffing van 10 millioen en naasting van de batige saldo’s
« >>geprutteld", en »niet ten onrechte", want >>is _er
Y veel gedaan voor het onderwijs, voor de stoomgemeeu- I
j schap met de Buitenbezittingen, voor haven- en irriga- j
tiewerken, enz. enz. de groote behoefte aan spoorwegen
{ j
W l