HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 46

JPEG (Deze pagina), 856.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

r
.I ‘
G, 20 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
meer en meer zich openbarende zucht om hun te doen
I ‘ dragen de lasten, welke op de bevolking van Nederland
rusten, niettegenstaande de groote welvaart welke Neder-
land onder de gezegende regeering van Uwe Majesteit
we steeds meer en meer mag ondervinden.
il BATAVIA, Augiistus 1874.
j· Een van de wakkerste voorstanders en eerste onder-
; teekenaars was_ de heer Mr. F. Alting Mees.
Ongeveer twee jaar later had hij de kolonie verla­ ,
ten en zich in Nederland gevestigd. Korten tijd daarna
. trad de Minister van Goltstein at; de portefeuille van
koloniën werd den heer Mees aangeboden, en de heer _
Mees nam zitting in het ministerie Heemskerk.
f Velen in Indië, die bem als een politiek persoon en
een oprecht vriend van liberale beginselen hadden be-
1 schouwd, verwonderden zich over zulk een optreden, ‘
maar bij nagenoeg allen wekte zijn aanvaarding der
portefeuille de beste verwachtingï Een was er, een ge-
j zaghebbend regeeringspersoon te Batavia, die de voor- _
spelling waagde: >>Ik zie nog gebeuren, dat diezelfde
jg mijnheer Mees de belasting invoert, waartegen hij in
Indië zoo geprotesteerd heeft;" de uitkomst bewijst de
jl scherpzinnigheid en karakterkennis van dien eenen. Het
I heeft waarlijk niet aan den heer Mees gelegen, dat de
j profetie tot heden nog niet ten volle vervuld is; de
I voorstellen, welke hij tegen den»Minister van Goltstein
H met zoo veel warmte bestreed, zijn, toen hij zelf de por- l
l tefeuille in handen had, met even veel warmte door
l hem aangeprezen. En ook na zijn constitutioneel ge- ~
dwongen aftreden heeft hij ze naar vermogen ver- Y
. dedigd.
l De brochure over >>De Indische begroeting in