HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 45

JPEG (Deze pagina), 878.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

"`**"‘*`*·^
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 19
denke slechts aan de communicatiemiddelen, inrichtingen van
i onderwjjs enz: enz. enz., ja, ook aan de politie ter beveiliging l
van personen en goederen en aan de hygiene) voor het groot- .
ste deel hier wordt gemist, en men het den ingezetenen van
Nederlandsch­Indië, bü gemis van zooveel, en bij de kansen
die zij loopen om in dit klimaat gezondheid of leven te verliezen,
i te minder hoeft te misgunnen, dat zij zich uitgaven plegen te
veroorloven, waaraan in Nederland alleen door de meer ver- t
mogenden gedacht wordt, omdat door de eischen van het kli­ j
maat veel van hetgeen in Nederland onder de uitgaven van
weelde wordt gerangschikt, hier onder de dringende behoeften
.· des levens te huis hehoort;
, dat een zeer groot deel van de ambtenaren van den staat,
E zoo burgerlijke als militaire, reeds nu meer en meer gebukt
‘ gaat onder de stijging der prijzen in de laatste jaren, en men
hen thans nog bedreigt met eene heffing op hun inkomsten, i
_ die voor sommigen den druk der tijden ondragelijk maken zal,
* en uit den aard der zaak tot nog grootere rijzing van den prijs
+ van alle artikelen leiden moet:
­ dat op dit laatste wordt gewezen, omdat, als het leven van
,1 _ den koopman en den industriëel duurder wordt, zij aan den
l anderen kant grootere winsten eischen zullen, en de gevolgen l
jj daarvan door de gebruikers zullen worden gevoeld;
A dat voorts adressanien meenen, dat het beraamde plan ook
voor Nederland ten slotte noodlottig werken zal, en niet is
overeen te brengen met eene goede staatkunde, omdat derge­ U
lijke maatregel tot ontmoediging leiden zal ; omdat Nederland
wakkere mannen voor de behartiging zijner belangen in Indië
behoeft; en omdat de zoodanigen zich meer en meer zullen
_' terugtrekken, naar mate hun toekomst alhier donkerder wordt;
­ dat adressanten in het bovenstaande zoo beknopt mogelijk
ll hun bezwaren tegen den voorgenomen maatregel hebben
` blootgelegd, en overtuigd dat, wanneer aan het bestaande plan
4 mocht worden uitvoering gegeven, zulks onvermijdelijk tot eene
{_ toenemende ontevredenheid onder de ingezetenen van Neder-
_i landsch­Indië leiden zal, zü Uwe Majesteit naderen met het
iá eerbiedig verzoek :
lr; dat het Uwe Majesteit moge behagen de ingezetenen van
L; Nederlandsch­Indië in bescherming te nemen tegen de
l
l
-l