HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 44

JPEG (Deze pagina), 865.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

'ï *18 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. A
Nederland productief is door middel van zün Europeesche be-
l volking, en het niet opgaat, dat de meester, die voor de dien- i
j- . sten van zijne ondergeschikten betaalt, hun aan den anderen
kant w__eder ontneemt hetgeen hij voor die diensten verschul-
, digd is;
L; ­ dat de geheele Europeesche bevolking van Indië mag gezegd
l worden, onmiddellijk te werken voor de belangen van Neder- '
l land, en dat, al ontvangt zij daarvoor loon, zg daarop echter
I, zonder korting aanspraak heeft;
i n dat deze stelling duidelijker wordt, wanneer in aanmerking
wordt genomen dat die bevolking grootendeels uit ambtenaren K
en officieren bestaat, wier traktementen zeker niet altüd even-
1 redig zijn aan hun behoeften, en aan de. voordeelen welke A
j Nederland van hun diensten trekt, en de heffing van een
ä belasting op de inkomsten van deze personen uit den aard der l
zaak geen ander gevolg kan hebben dan eene verhooging van
E de traktementen, waarop reeds nu, en zoo adressanten vermee- j
f nen met veel recht, door velen wordt aangedrongen; r
i ` dat het dus zal zün nemen aan den eenen, en geven aan , ‘
den anderen kant; en men nu moge beweren, dat dit geven
niet zoo spoedig volgen zal, maar men, wanneer aan dit be- Vl E
A ginsel wordt vastgehouden, daarvan op den duur ook de wrange 7
vruchten plukken zal;·
il ‘ dat toch wel niet zal worden wedersproken de juistheid van
jj de stelling, dat het werk zich regelt naar het loon, en dit loon
jj, in Indië moet zgn zóó, dat men daarvan onbekrompen en op
ruimeren voet dan in Nederland leven kan;
, dat hü, die deze stelling betwist, geen rekenschap houdt met
jl de opofferingcn, welke de Europeaan in Indië zich. in andere
V opzichten getroosten moet, en niet in aanmerking neemt, wat ‘
;‘* in Nederland genoten wordt, en hier te lande wordt gemist; Q
dat de ingezetene van Indië in den regel niet vermogend is, l
I en als ambtenaar leeft van zijn traktement, in de hoop om zoo i
i spoedig mogelijk met pensioen naar Europa te kunnen terug- 4 '
i keeren; dat hij daarvoor werkt jaren achtereen,‘en dat hij, bui- ‘ `
Y ten dat werk, voor alle genietingen des levens duur betalen, ’
á en zich in den regel met materiëel genot tevreden stellen ‘$
j moet; ik
dat al wat in Nederland van staatswege wordt gedaan (men
~ l
l
Et; _j