HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 43

JPEG (Deze pagina), 863.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

i
j NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. ’l7 i
te bestrijden, die ten behoeve van Indië moeten worden ge- ­
` daan, zij het hunne dienen bij te dragen om de Regeering de t
_ beschikking over de meer benoodigde middelen te verzekeren; f
lg · dat echter afgaande op hetgeen omtrent den in beraad ge-
nomen maatregel te hunner kennis is gekomen, adressanten
meenen, dat de hier gestelde voorwaarde in casu niet aanwezig t
U > is, en dat voornamelijk op grond van deze overweging de over-
tuiging bij hen is gerüpt, dat de voorgenomen maatregel moet i
' geacht worden onredelük, onbillijk en niet in het belang van
j den staat te zijn; i
D dat de aantooning hiervan hun niet moeilük vallen zal, en
zij zullen aanvangen met Uwe Majesteit eerbiedig te wijzen op
L; de politieke verhouding van Indië tot Nederland in het alge-
meen;
dat hetzü men deze gewesten beschouwe als eene kolonie dan
E f wel als eene bezitting van Nederland, het echter vaststaat, dat
i Nederland van Indië niet alleen zeer vele indirecte, maar ook
l* groote directe voordeelen trekt, en dat de batige saldo’s, ver-
& kregen door van de inkomsten van Indië af te trekken de aan
`_ het beheer dezer gewesten verbonden uitgaven, voor Nederland
j sedert jaren een ruime bron van inkomst hebben uitgemaakt;
jl _ dat Indië onder het vroegere en thans nog bestaande regime l
t niet alleen zich zelf onderhoudt, maar meer oplevert dan voor
zün behoeften totnogtoe is noodig geacht, en het een abnor-
f male toestand mag heeten, dat, wanneer de inkomsten de uit-
?»¤ gaven overtreffen, nog bovendien van de ingezetenen een be-
lasting wordt geheven tot voorziening eener schatkist, die dat
geld niet noodig heeft;
dat dan ook met vertrouwen mag worden aangenomen, dat
i' men met de invoering dier belasting niet bedoelt geldelijke
i' voorziening in de behoeften van Indië, maar die belasting tot
F niets anders zal leiden dan tot vergrooting van batige saldo’s,
en dus tot ontlasting van de bevolking van Nederland;
dat adressanten dit beginsel eerbiedig, maar met nadruk en
ernst bestrijden moeten, omdat het niet in overeenstemming is
l te brengen met eene goede staatkunde, en tot de grootste on-
billijkheid leiden zal;
·, dat zij te dien aanzien opmerken, en hierop wel ten zeerste
jj? de aandacht van Uwe Majesteit moeten vestigen, dat Indië voor
ld 2
ft i
jj t