HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 42

JPEG (Deze pagina), 881.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

j _ Q `·
jj 16 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. j
ï derkomen, dat adressanten zullen hebben te betalen aan de
schatkist een aan hun inkomen evenredig bedrag, en hetwelk, `
, naar men meent, niet gering zal zgn; _
,_ dat adressanten niet dan schoorvoetend Uwe Majesteit dur- E
L ven naderen met bezwaren tegen maatregelen, waaromtrent
E _ hun nog niets met zekerheid bekend is, doch dat deze beden-
j king geheel is moeten wegvallen, en zij dan ook gemeend heb- *
5 ben allen schroom te moeten terzijdestellen bij de overwe- U
j . ging, dat maatregelen, als de hier bedoelde, beraamd en vast- '
gesteld plegen te worden, zonder dat zü, wier belangen het j
geldt, in de gelegenheid zijn hunne opmerkingen er over in o
het midden te brengen, zooals onlangs gebleken is, toen aan .
F Nederlandsch-Indië eene accijns-belasting is opgelegd, waarte-
R gen hier nog ernstiger bedenkingen schünen te kunnen worden ’
j ingebracht dan in het moederland, waar door verloop van tijd
j de belastingschuldigen eenigermate gewend zün geraakt aan E ?
j dezen, in beginsel schier eenstemmig, veroordeelden belasting- i
j vorm; li
j dat de bij die gelegenheid gevolgde wijze van behandeling van
j zaken hen bevreesd moet maken, dat ook de boven bedoelde
i maatregelen hun beslag zullen krijgen, vóór hier verder iets
L zekers daaromtrent vernomen wordt, en requestranten het aan jg
zich zelven dus wel verplicht zün om, afgaande op louter ge-
ruchten, hunne bezwaren eerbiedig onder de aandacht van Uwe
j Majesteit te brengen, als de eenige uitweg, die hun openstaat §
l om hunne stem te doen hooren vóór het wellicht te laat ‘_
d zal zijn;
in dat adressanten geenszins uit het oog verliezen de verplich-
ting, die op elken staatsburger rust om te deelen in de lasten j
van den Staat, maar dat zij, verstoken van al de lusten en 2•
Q voorrechten, verbonden aan het Nederlandsche Staatsburgerschap,
en verkeerende in een toestand van onmondigheid, die het hun F
s onmogelijk maakt om middellijk of onmiddellijk eenigen in-
j vloed op de behandeling hunner belangen uit te oefenen, be-
_ zwaarlijk geacht kunnen worden hun deel te moeten dragen
in de lasten van den Nederlandschen Staat: ‘
t dat adressanten daarentegen allen evenzeer doordrongen zijn
1 van de overtuiging dat, wanneer de middelen van de Indische _
K schatkist niet meer toereikende mochten zijn om de uitgaven

gi
jy
i