HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 41

JPEG (Deze pagina), 660.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ï ‘ I
tl t
á
`
i l
l l
J J
'
i
l
J l
I l
i 4
g II. e
ë l
S 1
l
Q. Bgna vier- Jaar geleden werd op Java de tüding ont- I
vangen, dat de Minister van Goltstein het voornemen V
koesterde, de ingezetenen der kolonie nog zwaarder te
belasten. Uit verschillende residentiën wendden de Eu- ,
g ropeanen zich toen tot den Koning met beklag; Bata-
g via ging voor, en de adressanten elders erkenden het U
f als tolk.
Het adres dat door 180 mannen, allen tot de aan- 1
zienlijkste ambtelijke en particuliere personen te Ba- ,
tavia behoorende, geteekend werd, was van dezen in-
houd: ·
gr Aan ;
J Z. M. dan Koning.
_ Geven met diepen en oprechten eerbied te kennen de onder- U
geteekenden, allen Nederlanders, geboren of gevestigd in Neder-
J derlandsch-Indië, en als zoodanig, zonder onderscheid van rang
‘ of stand, de getrouwe en gehoorzame dienaren van Uwe Ma-
jesteit;
dat sedert eenigen tijd geruchten tot hen zün doorgedrongen
omtrent maatregelen, die door Uwer Majesteits ministers zou-
I.? den beraamd worden om tot eene verhoogde opbrengst der
inkomsten van Nederlandschlndië te geraken;
dat volgens die geruchten het plan zou bestaan tot invoering
van eene speciale belasting voor Europeesche ingezetenen en
vreemde oosterlingen, welke in ruwe trekken hierop zoude ne-