HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 39

JPEG (Deze pagina), 894.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

j .
l i

t
3 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 13
` ‘
ä Trouwens, ook die zin voor orde en die vaderlands­ ,§
liefde zijn en worden op een wel zware proef gesteld.
Door de hatelijke verdachtmaking waaraan de Indo-Eu- il
ropeanen in Nederland zijn prijs gegeven, en door de
l tegenwerking of miskenning welke zij als particulieren lj
j of staatsdienaren in de kolonie zelve ondervinden. Door
het koloniaal bestuur in zijn geheel. Zij vooral begr§­
pen al het gebrekkige daarvan, en meer ontwikkeld
_,j zijnde, nemen zij scherper waar, en gevoelen zij dieper.
Zij vooral doorzien het heillooze van een staatkunde,
welke tusschen geweld en zwakheid is verdeeld. Hen ‘
j vooral moet het favoritisme ergeren, dat schaamteloos
’s lands belangen verwaarloost ter wille van eenige in-
dividuen, en het gekuip waarmede winstgevende pesten
` worden bemachtigd. Hen vooral moet de inschikkelijk-
ff heid hinderen, welke ten opzichte van talrijke misbrui-
ken ten laste der Indische schatkist wordt getoond, en
de bekrompenheid waarmede de opbrengst der belas-
l_ tingen in arbeid of geld doelmatig tot algemeen nut
? worden aangewend. Hen vooral moet het treffen en
. grieven, dat het rijke Indië in spoorwegbouw zelfs
dl { bij de armste landen van Europa, ja, zelfs bij het
j land der Turken in Azië achterstaat; dat de karig-
in heid in de bezoldigingen of pensioenen van landsdie-
naren blijft, hoewel het schromelijk nadeel geen oogen-
A blik te verbloemen is; dat er rechterlijke ambtenaren ‘
. worden geworven, die het vertrouwen op de rechtsbe-
l deeling zeker ondermijnen; dat er soldaten worden uit-
gezonden, die den duur gekochten goeden naam van het
leger schaden; dat er door de kazerneering der mili­ ‘
tairen op ongezonde strandplaatsen jaarlijks honderden
menschenlevens worden verspild; dat leger noch vloot
64
z