HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 38

JPEG (Deze pagina), 859.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

.,i , .., `
:
E
E
· rt
12 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS Gmnvnu. E g
beroep op de ondervinding, een verwijzing naar de ge- i
noemde feiten dus: dan geraakt de quaestie op een ter-
rein, waar alle partüen elkander ontmoeten kunnen,
en, wordt het denkvermogen niet door vooroordeelen
belemmerd en wordt de eerlijkheid betracht, met elk- i
ander tot overeenstemming zullen geraken. De juistheid
der feiten kan door iedereen worden onderzocht en
_ geconstateerd, en is zij niet te weerspreken, dan ligt E
_ er bij logisch denken slechts één conclusie voor de hand, _,
en dan is die conclusie onberispelijk. Dit, meen ik,
toonen zij aan, dat het koloniaal bestuur vier hoofd-
gebreken openbaart: benepenheid, stelselloosheid, half- i
heid en onwaarheid, en daaruit moet volgen, dat de
Regeering noch bij den inlander, noch bij den Europe-
aan op een groote mate van vertrouwen, eerbied en ` j'
ontzag rekenen kan. ff
In zachte bewoordingen wordt aldus de geest onder
de ingezetenen der kolonie kenbaar gemaakt.
Men stelle nu zelf zich de toekomst voor! - ,
y Kan één Nederlander daaraan denken zonder te hui- ?
veren? Of wie durft verwachten, dat alleen Nederland ir
l, ongestraft de dwaasheid kan begaan, om nieuwen wijn dl {
E te gieten in oude leeren zakken; dat alleen Nederland W
[ geen storm oogst, na den wind gezaaid te hebben; dat in
alleen Nederland geen vergelding heeft te vreezen voor
" ontrouw in rentmeesterschap; dat alleen Nederland aan M
Nemesis onttrokken is? _
· ( De Europeanen der kolonie hebben hun zin voor orde °
_ en, voorzoover het Nederlanders zgn, hun patriotisme /
; om in het oude spoor te blijven, maar wat kan de in-
X landers op den duur weerhouden, de perken, zelfs zeer
)_ ver te overschrijden?
e
z