HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 37

JPEG (Deze pagina), 883.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

.1
+
l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. ll
er op uit zijn, den inlander te bedriegen, te bestelen
en te mishandelen, en wanneer wij naar de motieven
,$ van zijn vonnis vragen, vernemen wij alleen, dat hij l
getuigt krachtens zün ondervinding. Dezelfde Indische E
specialiteit hooren wij de onverdorvenheid van den Ja-
vaan prediken, de afschaffing der rottingstraf verheer-
lijken, de intrekking van de strafbepaling tegen het _ · l
verbreken van dienstovereenkomsten aanprijzen, en het
x een zoowel als het andere alweder op grond van zijn
ondervinding. De ervaring heeft mij en - ik durf zeg-
gen: de meeste -- anderen daarentegen tot geheel ver-
schillende bevindingen geleid. De ervaring doet ons be-
treuren, dat de heer van der Hoeven niet in de gele-
genheid is geweest, om ook kennis te maken met de
Europeanen die de meerderheid vertegenwoordigen in ,
ii de hedendaagsche Indo­Europeesche maatschappij, en
J door wie zij, o. .i. ten volle den lof verdient, dat zij
noch wat verstandelüke ontwikkeling aangaat, noch wat
arbeidzaamheid betreft, noch ten opzichte van goede
trouw, noch ten aanzien van bereidvaardigheid, om on-
gelukkigen te helpen of zaken van publiek belang te steu-
nen, bij de Europeesche maatschappij in haar moederland
achterstaat. De ervaring doet ons voor de inlanders .
b. v. het intrekken van Art. 2 § 27 van het Politie-
reglement een demoraliseerenden maatregel noemen. De ,
ervaring doet ons verder twijfelen, of iemand den heer i
van der Hoeven de bevoegdheid mag toekennen, om
over het volkskarakter der inlanders en over hun maat- Q
E schappelijke en economische toestanden een oordeel te vel-
len. Heeft hij daaraan ooit zijn opmerkzaamheid besteed,
behalve tijdens zekere vermaarde reis over Java wellicht?
Om die reden, om het betwistbare nut van een
3