HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 36

JPEG (Deze pagina), 850.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

4
l 10 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. ‘
ting gevoelt, wèl weder dat men hem opsluit in een _
hok dat gevangenis heet, en waar hij zedelijk geheel te
gronde moet gaan, tenzij de ongezondheid van het lo- rg
V kaal zijn lichaam sloope.
Bescherming tegen willekeur wordt den inlander toe-
gezegd, en de bedroevende Havelaarszaak blijft door
j de tyrannie van blanke en bruine gezaghebbenden aan
de orde.
Naar intellectueele en moreele verheffing van den in-
boorling beweert de Regeering te streven, en nieuwe
~ scholen van staatswege verrijzen er voortdurend, hoe-
. wel zelfs voor de reeds bestaande personeel ontbreekt,
maar terwijl de Regeering de onveiligheid niet bestrijdt,
en dus aan den eenen kant de oneerlükheid doet toe-
nemen, en aan den anderen de arbeidzaamheid en spaar-
zaamheid doet verilauwen, bevordert zij het verbruik, IF
ook onder de Javaansche jeugd, van de ver- l
stompende en verdierlijkende opium, door haar werke-
loosheid ten aanzien der in onbeschaamdheid winnende
” ' smokkelaars.
Ik zal het daarbij laten: welk nut ook zou er ge-
legen kunnen zün in het volbrengen der verdrietige
lx taak, om de vervaarlijk lange reeks van weifelingen en
dubbelzinnigheden, van verloochende beginselen en ge-
schonden beloften op te sommen ten einde toe?
Zal er nog een verklaring der ondervinding bijgevoegd
worden omtrent het resultaat dat het bestuur in Indië op
de stemming der inboorlingen uitoefent? Argumenten, aan __
de ervaring ontleend, zijn eenigermate bedenkelijk ge- W
worden in den laatsten tijd. Er is ondervinding en on-
dervinding. Den heer van der Hoeven zien wij de Euro-
peanen der kolonie brandmerken als gelukzoekers, die
, ' *3