HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 35

JPEG (Deze pagina), 850.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l
NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 9
zich in een andere kleeding dan die van hun landaard j
vertoonen, en Javanen wandelen als Arabieren uitge- l
,1, dost langs ’s Heeren wegen, en de politie sluit haar 1
F oogen.
Europeanen kunnen zich niet als onderwijzers ves-
tigen, voordat zij bewijzen èn van zedelijkheid èn van [
bekwaamheid hebben gegeven, en inlanders richten tot
verspreiding van eenige kennis en van veel geloofsijver t
__ scholen op, wanneer en waar het hun behaagt. ’
""’à Het eene gouvernementsbesluit haalt het andere in, 1
de eene regeling doet gestadig de andere te niet, de
eene uitvoering wordt door de andere veroordeeld, ver-
bijsterend zijn de voorschriften en hun toelichtingen,
zoodat deze ambtenaar de heerediensten vermenigvul­ ­
digt en_ gene ze inkrimpt, zoodat in de eene assistent- _
ül residentie de landrente opgedreven wordt tot een d erde,
en in een andere om even geldige of ongeldige redenen
verlaagd tot een twintigste.
Afscheiding van de administratieve en rechterlijke
attributen, waardoor de hoofden van bestuur ophouden
g als voorzitters van landraden te fungeeren, wordt tot
Q, verzekering van een onpartijdige rechtsbedeeling als re-
geeringsbeginsel aangenomen, en het meerendeel der
nieuwe presidenten kent taal, gewoonten noch zeden,
en de politierol, die juist het meest tot misbruiken
A leidt omdat zij aan bijna alle controle ontsnapt, blijft J
den assistent­residenten in handen. A
Q: Veiligheid wordt beloofd, en de eenige straf die de
bandeloosheid van den Javaan in toom houdt, wordt
opgeheven, omdat de moderne humaniteit wèl verdragen
kan, dat een braaf inboorling bestolen wordt, niet dat
een brooddronkene of schurk de werking van de rot-
1