HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 34

JPEG (Deze pagina), 862.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

8 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GR1EvEN.
nog even terug te komen! - sparen inspecteerende I
en besturende ambtenaren voorschriften, opwekkingen,
aansporingen noch overredingen. Kan het besef dat zij ,1,
tot een duurzame vermeerdering der opbrengst mede- F
werken, bij hen diep gevestigd zijn? ’t Is onaannemelijk,
ook omdat de verbetering en uitbreiding der communi-
` · catiewegen - denk aan de Solorivier die onbevaarbaar
is, en het spoorwegnet dat nog niet bestaat, en meni-
gen hoogst noodigen binnenweg welke achterwege blijft __
--- niet tot stand worden gebracht, zoodat de overvloed j"?
i van den oogst den inlander geen noemenswaardige winst
j oplevert, ja, dikwerf niets dan een tergend bederf
V van den voorraad ten gevolge heeft.
j Verkocht worden de pasangrahans ten faveure der
schatkist, ofschoon ze voor rekening der bevolking wer-
den opgericht, en nauwelijks zijn ze afgebroken, of men ‘§‘
komt te Batavia jtot het inzicht, dat, wanneer er geen
gebouwen zijn, speciaal voor huisvesting van in dienst
reizende ambtenaren bestemd, hun logies wegens de
afwezigheid van logementen de inlanders moet bezwa-
j ren, en er wordt bevel gegeven, weder pasangrahans Q
te bouwen, en daarmede nogmaals de bevolking te be- I
_ l lasten.
De regenten ontvangen de aanzegging, dat zij aan-
; sprakelijk zijn voor de woelingen van hun fanatieke
j geloofsgenooten, en tevens de mededeeling dat zij niet ‘
langer als hoofden van den Mahomedaanschen gods-
dienst mogen worden beschouwd. Q:
De uitbreiding van den Islam doet gegronde onge·­
' rustheid ontstaan, en de bedevaarten naar Mekka wor-
j den aangewakkerd.
i Europeanen en inlanders zijn strafbaar, wanneer zij