HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 870.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

l
" l
NEDEE.LANDs BELANGEN EN INDIëS eR1EvEN. 7 l
Elke van die maatregelen, onverschillig aan welke con-
sideratiën hij zijn wording te danken had, openbaarde
mp, gemis dan wel verloochening van een leidende gedachte.
F De hervorming van het onderwijs sloot de Fröbelschool
buiten, die, bovenal in Indië waar de jonge kinderen
dikwijls van elke leiding, ja, van alle nuttig toezicht ,
verstoken zijn, de hoofdvoorwaarde voor het gedijen ll
van het lager onderwijs mag heeten; dat is: zij liet ,
buiten rekening wat uitgangs­ en steunpunt had be-
hooren te zijn. De bepalingen omtrent de in- en uit- l
voerrechten werden herzien, maar voor een rationeele l
toepassing had men geen eerlijke en kundige ambte-
naren genoeg, en menigvuldig werden de vexatiën van
den handel, en groot de verliezen van de schatkist. De
bezoldiging van eenige landsdienaren, van de ofticie­ .
’" ren bij voorbeeld, werd verhoogd, maar door de karige
pensioenen onveranderd te laten, bestendigde men het _
gevaar voor gebrek in den ouderdom, en aldus bleef
een der voornaamste oorzaken van het tekort aan uit-
muntende elementen ten volle van kracht. Aan dwang-
i cultures werd een einde gemaakt, maar in stede van ,
het toezicht op de overige te verscherpen en gelijkma-
tigheid te brengen in den druk, openbaarde men de
i behoefte om dwang uit te oefenen door een pressie bij
de teelt van padi en andere voedingsmiddelen, met het 1
algemeen schadelijke gevolg, dat de inlander de rui- i
mere voordeelen moest derven, welke de aanplant hem l
aangebracht zou hebben, indien de keus der gewassen
· l hem zelven ware overgelaten. `
Zoover wat de verbeteringen betreft. Nu het beheer
in zijn geheel!
Ter vergrooting van de rijstproductie -­ om daarop
l 4