HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 889.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

w
I 6 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. I
of met het geheel dikwijls lijnrecht strüdig, weer aan te
vullen. Zóó handelende, kon men de eenheid en vastheid
. ‘ alleen verloren doen gaan. En zoo is gehandeld. Een C,.
hervorming die het geheel omvat, nadat een grondige
studie tot de kennis van dat geheel en van het verband
zijner deelen heeft doen doordringen, en die kalm maar
A onvermoeid, geleidelijk maar algemeen een orde van
_ zaken schept, aan de nieuwe tijdsbehoeften beantwoor-
dende, en met het bewustzijn van de besten des volks nv
strookende - zulk een hervorming bleef Indië ontzegd.
ï Men heeft ideeën gehad, en men heeft proeven geno-
men. Men heeft tot enkele verbeteringen vrijwillig, tot
* vele noodgedwongen besloten, maar een stelsel heeft
I men steeds gemist. · _
. Bewijzen zijn er te over. ‘
Loffelijk, ook in haar oorsprong, was de reorganisatie IWI
van het lager onderwijs voor Europeanen; daarente-
E gen kwam de herziening in liberalen geest van het tarief
der in- en uitgaande rechten tot stand, niet omdat
eindelijk de onredelükheid van de bescherming der Ne-
derlandsche nijverheid ten koste der Indische consu-
L menten werd verafschuwd, maaromdat de staatkundige
betrekkingen met het buitenland tot het opheffen der p
p bevoorrechting onweerstaanbaar noopten; even als men
I zich de vermeerdering der bezoldiging van eenige lands-
‘ dienaren getroostte, niet omdat eindelijk de eerlijkheid
drong, loon naar werken te geven, maar omdat het
gevaar voor stremming van den staatsdienst zich deed p
gevoelen, en even als sommige dwangcultures werden "
afgeschaft, niet omdat de instandhouding met het _
p eindelijk ontwaakt rechtsbesef, maar omdat zij met de
’ _ altijd overwegende belangen der schatkiststreed.