HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 20

JPEG (Deze pagina), 841.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

18 [
Tot hiertoe wezen wij slechts aan waarom uit een finan-
tiëel en administratief oogpunt deze nieuwe schepping ons
hoogst bedenkelijk voorkomt; ten slotte echter nog een
enkel woord over de politieke beteekenis der zaak. H
Het constitutionneele stelsel, immers gelijk het in Neder-
land pleegt toegepast te worden, brengt voortdurende af-
wisseling van ministeriën mede. Dit is, wie kan het tegen-
spreken? een schaduwzüde der constitutionneele vormen.
Dit ephemère van elk ministerieel leven verlamt het
krachtig initiatief, het bederft op den duur het geheele
ambtenarswezen, het ondermijnt elk begrip van gezag bij
de natie.
Ieder hulpmiddel tegen deze kwaal, zoo het slechts het
constitutionneel beginsel onaangetast laat, mag en moet
aangegrepen worden.
Tot heden waren juist de Departementen van Binnen- `
landsche Zaken en van Financien, vooral het eerste, door
den omvang van zijn werkkring, door de inspanning, die ’
de behoorlijke vervulling der taak eischte, als het ware p
een bolwerk tegen overdreven portefeuillezucht en tegen
" ondoordachte ministerieele crisissen. Ieder wist, dat het
slechts weinigen gegeven is, met behoud eener ongerepte ‘
reputatie van kunde en werkzaamheid , de vuurproef te p _­
doorstaan, waaraan de Minister van Binnenlandsche Zaken
bij ons onderworpen is.
De opvolger van den minister Heemskerk heeft dit zeer
_ wel begrepen en reeds bij voorbaat gezorgd, dat de ook
voor hem misschien gevaarlijke vergelijking nimmer zal
kunnen gemaakt worden. '
Maar nu is ook de dam weggebroken, die naijverige .
staatslicden van allerlei gehalte, schroomvallig zou kunnen
maken op nieuw een crisis uittelokken. Op zulk meer klein ï·
gebied kunnen ook Goden van den tweeden rang met goed _
gevolg schitteren. cl