HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 19

JPEG (Deze pagina), 861.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

17
ciaal de handelszaken voor zijne rekening heeft, maar zal
het dan nu anders worden? en is bovenal die voorstelling
juist?
' ‘ Zoolang er een departement van Buitenlandsche Zaken
in Nederland is, zal van uit dat departement elke brief,
elke instructie, elke onderhandeling moeten uitgaan in het u
belang van den buitenlandschen handel en van den handel van
het buitenland op Nederland. De consulaire agenten zijn
ambtenaren van dit departement en behooren dit te blijven,
daar zij tevens onder toezicht staan van de diplomatieke
i l agenten in het land waar zij resideren.
En onze ministers van Buitenlandsche Zaken zijn dan ook
· veeleer te beschouwen als in de eerste plaats de natuur-
lijke beschermers van den handel, omdat in groote politieke
overleggingen en onderhandelingen Nederland geen rol ver-
langt noch behoeft te vervullen.
Bij de handelsbetrekkingen en de regeringsbemoeinissen,
waartoe deze betrekkingen aanleiding geven, is het departe-
_ ment van Finantiën in den regel betrokken, omdat gewoonlijk
belasting-wetten, de toepassing der tarieven van inkomende ,
[ rechten, of andere fiscale verordeningen daaraan niet vreemd
V blijven. In zooverre kan men terecht beweren dat de han-
delszaken door twee departementen worden behandeld.
Dit zal echter wel aldus dienen te blijven, alleen met
dit onderscheid, dat dan nog eens het advies worde ge-
vraagd van een derde departement, dat voor den handel! l
Wil men daarentegen aan den nieuwen minister het initi-
atief opdragen van deze zaken, dan schaffe men eenvoudig
` de Departementen van Buitenlandsche Zaken en van Fi-
V: nantiën af, en maken van het laatste een bureau van de
` ä schatkist! Hoe men het dus wende, in de praktijk zal
alles zich oplossenin wat meer geschrijf, langduriger ar- ·
beid en, bij. verschil van gevoelen, in niet afdoening van
zaken. j _
4.