HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 830.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

16 _
der liberale pers heil bij een bureaucratisch beheer wordt
gezocht voor den handel, dat _mag inderdaad verbazing
wekken en toont op welken gevaarlijken weg men zich
begeeft. '
j « Alle regeeringsmaatregelen in de laatste dertig jaar
genomen,» zoo ongeveer zeide Mr. M. Mees onlangs in zijn
i bekende brochure, << dragen het blijk dat men zelfs niet aan
den handel dacht. » Dat is nu wel een prachtige phrase,
maar bevat ze waarheid?
Ze is zeer zonderling in den mond van een der warme
verdedigers der richting, die sedert 1848 bijna voortdurend l
ministers leverde aan Nederland. A
Bevat ze echter waarheid? waarom werden de scheepvaart- ‘
wetten afgeschaft, waarom werd een Rijnconventie gesloten,
waarom werden onze handelstarieven tot tweemalen toe
aanzienlijk verlaagd? waarom werden verschillende Rijks-
accijnsen en alle gemeente­accijnsen afgeschaft? waarom
werd het loodsgeld verminderd, vuur-, ton- en bakengeld
ingetrokken, een nieuwe scheepsmeting ingevoerd? waarom E
j werd voor *140 millioen gulden aan spoorwegen gebouwd, F
” onze groote handelssteden van nieuwe havens voorzien? 1
Waarom werd bij verdrag bijna in elk land bedongen, dat V
l Nederland als de meest begunstigde natie zou worden be-
handeld?
p Zijn er fouten begaan, is onrecht gepleegd, is dan een
handelsminister onfeilbaar? N
Neen, wat men bewijzen moest is dit, dat de handels-
belangen niet behoorlijk, niet genoegzaam door de Ned.
regeering werden verzorgd, omdat andere belangen te veel i
N plaats en te veel tijd vorderen. En van zoo iets is nergens r
spoor noch schijn te vinden. E
Men zegt wel eens , dat thans de belangen des handels
` aan drie departementen van algemeen bestuur zijn toever­
trouwd en dat daardoor ten slotte geen enkel minister spe- ‘