HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 851.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

ë
15
lingen. Maakt welke organisatie ge wilt, die den handel
niet kent, niet waardeert, niet begrijpt, zal er niet beter
voor zorgen, al heet hij speciaal daartoe aangesteld en al
‘ heeft hij eenige ambtenaren onder zich, die veel brieven
schrijven , veel statistieken verzamelen en veel kritiek
u leveren op het werk van andere bureaux!
i Maar wat zal dan toch dat handelsbureau doen in
‘ Nederland?
l Men heeft nu enkele onderdeelen van het departement
, van Binnenlandsche Zaken aan het nieuwe ministerie toe-
; gevoegd; is daardoor een handels­bureau geboren?
ä De zaak der landverhuizers? - toevallig zijn er geen
landverhuizers meer, men begint reeds uit Amerika naar
Europa te emigreeren: de zeevisscherij? ­- sedert wanneer ,
ressorteert die onder handel? en wat heeft een speciaal
bureau bij weldra geheele vrijlating der visscherij te doen?
de mijn­industrie? ­- in een land waar geen mijnen zijn,
behalve een enkele te Kerkrade onder speciaal beheer? de
kamers van koophandel en fabrieken? - maar met deze
`heeft het departement van Binnenlandsche Zaken niets te I
maken, dan de verkiezingen der leden te controleeren en
hun de rapporten, vragen enz. toetezenden die van de
verschillende ministeriën voor die collegien bestemd zijn.
Een werkelijk handelsminister zou dus geheel wat anders
moeten zijn; zonder hem geen belastingwet, geen tarief, p
geen traktaat, zonder hem geen toepassing ‘van wet, noch
van tarief, noch van traktaat.
En de meeste dezer eischen zijn ook billijk, waar in
een uitgebreid land de handel en scheepvaart naar protec-
tionistisch systeem worden gevrijwaard tegen vreemde
concurrentie; waar privilegien worden gegeven aan natio-
_ nale nijverheid en handel tegenover den vreemdeling.
nl Maar dat in Nederland, in het jaar 1877, niet slechts
door handel en nijverheid, maar allereerst door de organen